درباره گزارشات کنترل سازمان خدمات (SOC)

گزارش های سیستم گزینه های بهداشتی Beacon و سازمان کنترل (SOC) گزارش های مستقل بررسی شخص ثالث هستند که نشان می دهد چگونه Beacon به انطباق با کنترل های اصلی مربوط به گزارشگری مالی دست می یابد. این گزارش ها ارزیابی بی طرفانه ای از جنبه های مهم محیط کنترل Beacon را برای شما و حسابرسان ارائه می دهند.

Beacon Health Options گزارش های SOC 1 Type 2 را برای چندین بازار دنبال می کند.