درباره گزارش های کنترل سازمان خدمات (SOC).

گزارش‌های کنترل‌های سازمان و سیستم گزینه‌های سلامت Beacon، گزارش‌های معاینه شخص ثالث مستقلی هستند که نشان می‌دهند چگونه Beacon به انطباق با کنترل‌های کلیدی مرتبط با گزارش‌گری مالی دست می‌یابد. این گزارش ها به شما و حسابرسانتان ارزیابی بی طرفانه ای از جنبه های حیاتی محیط کنترلی Beacon ارائه می دهد.

Beacon Health Options گزارش های SOC 1 Type 2 را برای چندین بازار دنبال می کند.