تأثیر COVID-19 بر برنامه های کمک به کارمندان

1) پانل متخصصان بررسی تأثیر COVID-19 بر خلاصه داستان سلامت رفتاری

Telehealth Panelist Booklet
جزوه پنل Telehealth را بارگیری کنید

2) بحث زنده و پرسش و پاسخ با پانل متخصصان

3) سیستم بهداشتی Yale New Haven بینش EAP اضافی را ارائه می دهد