فرم ها و منابع

تشکیل می دهد

منابع

Beacon Health Options از معیارهای قرار دادن بیمار ASAM برای تعیین مجوز برای مراقبت از مصرف مواد استفاده می کند. اگر در مورد تعیین مراقبت از مصرف مواد سؤالی دارید، روی پیوند زیر کلیک کنید.

Beacon Health Options از معیارهای ضرورت پزشکی برای تعیین مجوز برای مراقبت از سلامت روان استفاده می کند. اگر در مورد تعیین مراقبت از سلامت روان سؤالی دارید، روی پیوند سطح مراقبتی که در زیر اعمال می شود کلیک کنید.
برای دریافت کامل معیارهای ضروری پزشکی ASAM برای سطح خاصی از مراقبت، لطفاً با شماره پشت کارت شناسایی خود با خدمات مشتری تماس بگیرید.

Beacon Health Options از معیارهای ضروری پزشکی Beacon Health برای تعیین مجوزهای بخش عمومی خاص برای مراقبت از سلامت روان در نیویورک استفاده می کند. اگر در مورد تعیین مراقبت از سلامت روان سؤالی دارید، روی پیوند سطح مراقبتی که در زیر اعمال می شود کلیک کنید.