خبرنامه آگوست 2014

  • مرکز نامزدی کالیفرنیا به عنوان بخشی از ابتکار استفاده از مواد نوجوان ، اعضا را در مورد آزار و اذیت و آزار سایبری آموزش می دهد
  • ابتکار تجارت الکترونیکی ValueOptions: شمارش معکوس برای مهلت 1/1/15
  • ارائه دهندگان شبکه اکنون می توانند اطلاعات دموگرافیک خود را از طریق ProviderConnect به روز کنند
  • DSM-5 و ICD-10
  • به روزرسانی های مرکز نامزدی Latham
  • پیشگیری از الکل در دوران بارداری
  • ارتقا تشخیص به موقع اختلالات استفاده از مواد در جوانان
  • تجویز الکترونیکی چیست؟
  • ابزارهای خودمدیریتی
  • ValueOptions خدمات بهداشت روان سرپایی مدیریت شده برای قیصر

این شماره را بارگیری کنید