داشبورد ارائه دهنده

از گزینه های زیر انتخاب کنید:

برنامه بهداشت ، قرارداد و اطلاعات برنامه
اطلاعات خاص شبکه
ضمائم ، معیارهای بالینی و دستورالعمل های درمانی
راهنمای ارائه دهنده
وارد پورتال ارائه دهنده شوید
پورتال ارائه دهنده
فرم های بالینی ، اداری و EAP
بیشتر بدانید
آموزشهای ویدئویی که به ارائه دهندگان کمک می کند تا در انجام کارها پیمایش و انجام دهند
آموزش های ویدئویی
معیارهای ضرورت پزشکی (MNC) که به عنوان معیارهای بالینی نیز شناخته می شود
معیارهای ضرورت پزشکی