داشبورد ارائه دهنده

از گزینه های زیر انتخاب کنید:

اطلاعات طرح سلامت، قرارداد و برنامه
اطلاعات ویژه شبکه
ضمائم، معیارهای بالینی، و دستورالعمل های درمان
راهنمای ارائه دهنده
وارد پورتال ارائه دهنده شوید
پورتال ارائه دهنده
فرم های بالینی، اداری و EAP
تشکیل می دهد
اطلاعات برای ارسال ادعاها، از جمله منابع ارائه دهنده Availity Essentials
ادعاها
معیارهای ضرورت پزشکی (MNC)، که به عنوان معیارهای بالینی نیز شناخته می شود
ضوابط ضرورت پزشکی
آموزش های ویدیویی که به ارائه دهندگان کمک می کند تا کارها را هدایت کنند و انجام دهند
آموزش های تصویری
نگرانی های سلامت رفتاری
وبینارهای آینده بیشتر آرشیو وبینار