فرم های EAP

برای خدمات کارآمد و به موقع - استفاده از EAP CAF را وارد کنید flow در ProviderConnect℠ روش ارسالی برای ارسال فعالیت پرونده و اطلاعات صورتحساب است. فرم های فکس یا پستی فقط باید به نمابر یا آدرس خاص ارسال شود. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد استفاده از ProviderConnect برای این منظور اینجا کلیک کنید.