اطلاعات انطباق

این سیاست Beacon Health Options, Inc. (Beacon) است که با کلیه قوانین محلی، ایالتی و فدرال حاکم بر عملیات خود مطابقت داشته باشد. انجام امور خود با رعایت استانداردهای اخلاقی، قانونی و اخلاقی صنعت ما؛ و حمایت از تلاش های دولت برای کاهش تقلب و سوء استفاده در مراقبت های بهداشتی. برنامه انطباق شرکتی Beacon فرهنگی را در سازمان ایجاد می کند که پیشگیری، تشخیص و حل و فصل موارد رفتاری را که با قوانین فدرال و ایالتی، و الزامات برنامه مراقبت بهداشتی پرداخت کنندگان فدرال، ایالتی و خصوصی مطابقت ندارد، ترویج می کند. از نمایندگان، پیمانکاران فرعی، تامین کنندگان و مشاورانی که شرکت را نمایندگی می کنند، انتظار می رود که به برنامه انطباق پایبند باشند.

منابع اضافی