اطلاعات انطباق

این سیاست Beacon Health Options ، Inc. (Beacon) است که با تمام قوانین محلی ، ایالتی و فدرال حاکم بر عملکرد آن مطابقت دارد. امور خود را مطابق با موازین اخلاقی ، قانونی و اخلاقی صنعت خود انجام دهیم. و حمایت از تلاشهای دولت برای كاهش تقلب و سو abuse استفاده از مراقبتهای بهداشتی. برنامه تطابق شرکتی Beacon فرهنگ سازمانی را ایجاد می کند که از پیشگیری ، کشف و حل مصادیق رفتاری که مطابق با قانون فدرال و ایالت و برنامه های مراقبت های بهداشتی پرداخت کنندگان فدرال ، ایالت و خصوصی نیست ، حمایت می کند. انتظار می رود نمایندگان ، پیمانکاران فرعی ، تأمین کنندگان و مشاورانی که نمایندگی این شرکت را دارند به برنامه انطباق پایبند باشند. برای اطلاعات بیشتر ، لطفا مطالعه کنید آیین نامه رفتار و اخلاق به طور کامل

کلاهبرداری ، اتلاف و سو Ab استفاده

منابع اضافی