اطلاعات انطباق

سیاست Beacon Health Options، Inc. (Beacon) رعایت کلیه قوانین محلی ، ایالتی و فدرال حاکم بر عملیات آن است. انجام امور خود مطابق با استانداردهای اخلاقی ، قانونی و اخلاقی صنعت ما ؛ و از تلاش های دولت برای کاهش تقلب و سوء استفاده در مراقبت های بهداشتی حمایت کند. برنامه انطباق شرکتی Beacon فرهنگی را در سازمان ایجاد می کند که پیشگیری ، تشخیص و حل مواردی از رفتار را که مطابق با قوانین فدرال و ایالتی نیست ، و الزامات برنامه مراقبت های بهداشتی فدرال ، ایالتی و خصوصی را ترویج می کند. انتظار می رود نمایندگان ، پیمانکاران فرعی ، تامین کنندگان و مشاورانی که نماینده شرکت هستند به برنامه رعایت پایبند باشند.

منابع اضافی