کارگاه ها / انجمن ها

انجمن های آینده

انجمن های ارائه دهنده چهره به چهره ، تلفنی و آنلاین در آینده

دسترسی داشته باشید

ارزیابی انجمن

ارزیابیهای کامل انجمن برای انجمنها و آموزشهایی که شرکت می کنید

ارزیابی کنید

انجمن های ارائه دهنده به روزرسانی های اداری ، اعتبارات آموزش مداوم (مانند CME یا CE) و همچنین ارائه موضوعات داغ توسط سخنرانان واجد شرایط در صنعت بهداشت و درمان رفتاری را ارائه می دهند. این جلسات فرصت خوبی برای شما و کارمندان اداری شما برای یادگیری و شناختن تیم ما است.