صلیب آبی سپر آبی رود آیلند

مستندات مهم

آموزش

اطلاعات تماس

سوالات فنی در مورد
ProviderConnect:
میز راهنمای EDI Beacon
888-247-9311
دوشنبه تا جمعه ، ساعت 8 صبح تا 6 بعدازظهر ET
پست الکترونیک: e-supportservices@beaconhealthoptions.com
س questionsالات بالینی در مورد فرم
ارسال و یا مدیریت پرونده:
پشتیبانی بالینی Beacon
800-274-2958
دوشنبه تا جمعه ، ساعت 8 صبح تا 5 بعدازظهر ET
س questionsالات ارائه دهنده دیگر: صلیب آبی سپر آبی رود آیلند
www2.bcbsri.com/providers

پزشک و مرکز خدمات ارائه دهنده خدمات
401-274-4848
خارج از کشور: 800-230-9050
دوشنبه-جمعه ، ساعت 8 صبح-4: 30 بعدازظهر ET