بیکن رفتاری

مسائل مربوط به سلامت رفتاری امروزی چندان ساده نیست. با افزایش تقاضا برای رسیدگی به طیف وسیعی از شرایط، مردم نیاز به دسترسی به مراقبت های مرتبط و با کیفیت دارند. و آنها آن را به سرعت و به روشی که برای آنها معنادارتر است می خواهند.

بیکن خواه برای شرایط رایجی مانند افسردگی و اضطراب یا چالش‌های پیچیده‌تر مانند اوتیسم و ​​اختلال مصرف مواد افیونی کمک دریافت کند، Beacon مردم را به درمان مؤثر متصل می‌کند.ارائه مراقبت مناسب در زمان مناسب برای تداوم کامل نیازهای سلامت رفتاری.