چراغ رفتاری

مسائل بهداشت رفتاری امروز خیلی ساده نیست. با افزایش تقاضا برای رسیدگی به طیف گسترده ای از شرایط ، مردم نیاز به دسترسی به مراقبت های با کیفیت و مرتبط دارند. و آنها این کار را به سرعت و به طریقی انجام می دهند که از نظر آنها بیشتر معنی دارد.

این که آیا کمک گرفتن برای بیماری های معمول مانند افسردگی و اضطراب ، یا چالش های پیچیده تری مانند اوتیسم و اختلال استفاده از مواد افیونی است ، Beacon افراد را به درمان م worksثر متصل می کند -ارائه مراقبت مناسب در زمان مناسب برای تداوم کامل نیازهای بهداشت رفتاری.