برنامه های رفاه محیط کار

بیکن نقش مهمی را که فرهنگ در حمایت از سلامتی و رفاه دارد ، درک می کند. در صورت همراهی با حمایت های زیست محیطی ، اقدامات فردی می تواند منجر به تغییراتی قدرتمند شود.

Beacon منابع لازم برای آموزش بهداشت و سلامتی را برای رهبران برنامه ایجاد کرده است که به راحتی قابل استفاده هستند و به راحتی با برنامه های موجود ادغام می شوند. این ابزارهای پشتیبانی می توانند در ایجاد انگیزه و آمادگی برای ایجاد تغییرات رفتاری در حمایت از بهزیستی خود از خواب خوب تا ایجاد انعطاف پذیری ، تشخیص و درمان افسردگی و موارد دیگر به افراد کمک کنند. آنها همچنین می توانند به سازمانها کمک کنند تا فرهنگ رفاه و تعامل را ایجاد و حفظ کنند.

برای شروع به یکی از برنامه های زیر دسترسی پیدا کنید.