Cov Ntaub Ntawv Kev Ua Raws

Nws yog txoj cai ntawm Beacon Health Options, Inc. (Beacon) kom ua raws li tag nrho cov kev cai hauv zos, xeev, thiab tseem fwv uas tswj hwm nws txoj haujlwm; ua nws txoj haujlwm ua raws li kev coj ncaj ncees, kev cai lij choj thiab kev coj ncaj ncees ntawm peb txoj kev lag luam; thiab txhawb tsoomfwv txoj kev siv zog los txo qis kev noj qab haus huv kev dag thiab kev tsim txom. Beacon Corporate Compliance Program tsim ib kab lis kev cai nyob rau hauv lub koom haum uas txhawb nqa kev tiv thaiv, kev tshawb nrhiav, thiab kev daws teeb meem ntawm kev coj cwj pwm uas tsis ua raws li tsoomfwv thiab lub xeev txoj cai lij choj, thiab tseemfwv qibsiab, xeev, thiab tus kheej them tus nqi kho mob cov cai. Cov neeg sawv cev, cov neeg tsim khoom lag luam, cov chaw muag khoom, thiab cov kws pab tswv yim uas sawv cev rau lub tuam txhab yuav tsum ua raws li Txoj Haujlwm Ua Raws Cai.

ntxiv Resources