Edifecs Testing

Edifecs/CollabT Testing

EDI / տվյալների փոխանակում

Beacon has created a single front-end gateway for all Beacon claim submitters to improve intake and processing of electronically submitted claims. In addition, we have implemented a process for validating and managing the exchange of data between Beacon and our trading partners.

Կարևոր փաստաթղթեր

Training Resources

Տեխնիկական հարցեր պահանջների էլեկտրոնային ներկայացման կամ տվյալների փոխանակման վերաբերյալ:

Կապ: EDI Helpdesk
Հեռախոս: 888-247-9311 առավոտյան 8-ից երեկոյան 6-ը ET
Էլ. Փոստ e-supportservices@beaconhealthoptions.com