អំពីរបាយការណ៍គ្រប់គ្រងអង្គការសេវាកម្ម (SOC)

Beacon Health Options System and Organization Controls (SOC) Reports គឺជារបាយការណ៍ពិនិត្យដោយឯករាជ្យពីភាគីទីបីដែលបង្ហាញពីរបៀបដែល Beacon សម្រេចបាននូវការអនុលោមតាមការត្រួតពិនិត្យសំខាន់ៗដែលទាក់ទងនឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ របាយការណ៍ទាំងនេះផ្តល់ឱ្យអ្នក និងសវនកររបស់អ្នកនូវការវាយតម្លៃដោយមិនលំអៀងនៃទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗនៃបរិយាកាសគ្រប់គ្រងរបស់ Beacon ។

ជម្រើសសុខភាព Beacon បន្តរបាយការណ៍ SOC 1 ប្រភេទ 2 សម្រាប់ទីផ្សារជាច្រើន។