ស្នើសុំព័ត៌មានបន្ថែម។

Beacon Health Options ដែលជាក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មសុខភាពអាកប្បកិរិយាឈានមុខគេ បាននិងកំពុងគ្រប់គ្រងអត្ថប្រយោជន៍ EAP អស់រយៈពេល 35 ឆ្នាំ ដោយជួយអង្គការនានាក្នុងការដោះស្រាយ និងកែលម្អកង្វល់នៅកន្លែងធ្វើការ ដូចជាអវត្តមាន និងវត្តមាន។ សូមបំពេញទម្រង់ខាងក្រោម ដើម្បីស្វែងយល់ពីរបៀបដែល Beacon អាចជួយអតិថិជនរបស់អ្នកបាន។

* សម្គាល់​វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ។

ឈ្មោះ (ឈ្មួញកណ្តាល)*

នាមត្រកូល (ឈ្មួញកណ្តាល)*

អ៊ីមែល (ឈ្មួញកណ្តាល)*

លេខទូរស័ព្ទ (ឈ្មួញកណ្តាល)*

ក្រុមហ៊ុន (ក្រុមហ៊ុនអតិថិជន)*N/A គឺអាចទទួលយកបាន។

អាស័យដ្ឋាន (ក្រុមហ៊ុនអតិថិជន)*N/A គឺអាចទទួលយកបាន។

រដ្ឋ (ក្រុមហ៊ុនអតិថិជន)*N/A គឺអាចទទួលយកបាន។

#បុគ្គលិក (ក្រុមហ៊ុនអតិថិជន)*N/A គឺអាចទទួលយកបាន។