ភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រតិបត្តិ

ដោយនាំមកនូវជំនាញជាច្រើនទសវត្សរ៍ និងចំណង់ចំណូលចិត្តក្នុងការផ្តល់នូវការថែទាំសុខភាពអាកប្បកិរិយាកាន់តែប្រសើរឡើង ជួបជាមួយក្រុមអ្នកដឹកនាំប្រតិបត្តិដែលជំរុញបេសកកម្មរបស់ Beacon ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។