ਫ੍ਰੈਨਸਿਸਕਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਆਫ ਅਵਰ ਲੇਡੀ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਥਾਪਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼