Ano ang Sinasabi ng Data

Beacon at Ang Katibayan para sa Pagbabago ng Stigma

Nakakita kami ng malalaking pag-unlad sa pangangalaga sa kalusugan ng pag-uugali ng Amerika mula noong Community Mental Health Act ng 1963, ngunit kaunti lang ang nagbago sa paraan ng pag-iwas sa sakit sa isip at mga karamdaman sa paggamit ng sangkap. Sa kabila ng mas mahusay na mga opsyon sa paggamot, ang mantsa ay nananatiling hadlang sa pangangalaga, at para sa marami, makabuluhang pakikilahok sa lipunan. Dr. Clarence Jordan, Pangalawang Pangulo ng Beacon…

Paggamit ng Mga Kapantay para Suportahan ang mga Matatanda na May Malubhang Sakit sa Pag-iisip

Kung ikaw ay isang taong may malubhang sakit sa pag-iisip (SMI), mas malamang na mamatay ka nang 25 taon nang mas maaga kaysa sa iba pang populasyon. Mas maliit din ang posibilidad na magkaroon ka ng regular na tagapagbigay ng pangunahing pangangalaga, kaya umaasa ka sa mga pasilidad ng matinding inpatient at mga departamentong pang-emerhensiya para sa paggamot. Ang resulta? Napakamahal at pira-pirasong pangangalaga na…