Mga mapagkukunan ng kliyente

Ang Mga Pagpipilian sa Kalusugan ng Beacon ay masidhing nakatuon sa aming mga miyembro, kliyente at tagabigay upang matiyak na ang mga pangangailangan sa kalusugan ng kaisipan ay natutugunan sa panahong nakababahalang oras na ito. 

Kung naaangkop sa klinika, ang telehealth ay maaaring maging isang mabisang paraan para masimulan o ipagpatuloy ng kanilang pangangalaga ang ligtas na tagapagbigay ng kalusugang pangkaisipan mula sa kanilang mga tahanan sa pamamagitan ng telepono, tablet o web cam na pinagana ng computer.

Sa oras na ito ng emerhensiyang pangkalusugan sa publiko, upang masimulan o matiyak ang pag-access sa pangangalaga para sa aming mga miyembro tatawanan namin ang pagbabahagi ng gastos para sa regular na mga serbisyong telehealth ng outpatient. Mangyaring tandaan na dahil ito ay isang mabilis na umuusbong na sitwasyon, ang anumang mga bagong mandato ng estado at pederal ay mag-o-override sa anumang patnubay na ibinigay namin sa ibaba. Ginawa namin ang aming makakaya upang maibigay sa iyo ang pinakabagong impormasyon, gayunpaman, dahil ito ay umuusbong na sitwasyon, hinihiling namin sa iyo na suriin mo ulit ang madalas para sa mga pag-update at pagdaragdag sa dokumentong ito.

Pangkalahatan

Kalusugang pangkaisipan