Mga Mapagkukunan ng Miyembro

Ang Beacon Health Options ay mahigpit na nakatuon sa aming mga miyembro, kliyente, at provider upang matiyak na ang mga pangangailangan sa kalusugan ng isip ay natutugunan sa panahong ito ng stress. 

Kinikilala namin na marami sa aming mga miyembro at provider ang hinihikayat o inuutusang manatili sa bahay upang maiwasan ang pagkalat ng coronavirus sa komunidad. Kapag naaangkop sa klinikal, ang telehealth ay maaaring maging isang epektibong paraan para makatanggap ng pangangalaga ang mga miyembro sa pamamagitan ng isang tagapagbigay ng kalusugang pangkaisipan nang ligtas mula sa kanilang mga tahanan sa pamamagitan ng telepono, tablet o web cam na naka-enable sa computer. 

Sa panahong ito ng emerhensiyang pangkalusugan ng publiko, upang masimulan o matiyak ang pag-access sa pangangalaga sa ating mga miyembro, tatalikuran natin ang pagbabahagi sa gastos para sa mga regular na serbisyo sa telehealth para sa outpatient. Pakitandaan na dahil ito ay isang mabilis na umuusbong na sitwasyon, ang anumang bagong estado at pederal na mandato ay i-override ang anumang patnubay na ibinigay namin sa ibaba. Ginawa namin ang aming makakaya upang mabigyan ka ng pinakabagong impormasyon, gayunpaman, dahil ito ay isang umuusbong na sitwasyon, hinihiling namin na bumalik ka nang madalas para sa mga update at mga karagdagan sa dokumentong ito.

Pangkalahatan

Mental Health

Pisikal na Kalusugan

Pangkalahatan

SALUD MENTAL

SALUD FÍSICA