Mga Mapagkukunan ng Provider

Ang Mga Pagpipilian sa Kalusugan ng Beacon ay masidhing nakatuon sa aming mga miyembro, kliyente at tagabigay upang matiyak na ang mga pangangailangan sa kalusugan ng kaisipan ay natutugunan sa panahong nakababahalang oras na ito.

Kinikilala namin na marami sa aming mga miyembro at tagabigay ay hinihimok o inatasan na manatili sa bahay upang maiwasan ang pagkalat ng komunidad ng coronavirus. Kung naaangkop sa klinika, ang telehealth ay maaaring maging isang mabisang paraan para masimulan o ipagpatuloy ng kanilang pangangalaga ang ligtas na tagapagbigay ng kalusugang pangkaisipan mula sa kanilang mga tahanan sa pamamagitan ng telepono, tablet o web cam na pinagana ng computer. 

Ang mga pagbabago sa patakaran na nilalaman sa mga dokumentong ito ay inilaan upang mailapat sa karamihan ng aming mga miyembro at plano at nag-aalok lamang ng pangkalahatang patnubay. Hindi lahat ng mga plano sa kalusugan ay nagpatibay ng mga paglalarawan na inilalarawan namin (lalo na tungkol sa ilang mga plano sa komersyo, Medicaid at employer). Kung hindi ka sigurado sa saklaw mangyaring makipag-ugnay sa National Provider Service Line sa 800-397-1630.

Mangyaring tandaan na dahil ito ay isang mabilis na umuusbong na sitwasyon, ang anumang mga bagong mandato ng estado at pederal ay mag-o-override sa anumang patnubay na ibinigay namin.

Pangkalahatan

Kalusugang pangkaisipan

Mga Tukoy na Alituntunin ng Estado