Handbook ng Tagabigay

Binabalangkas ng Handbook ng Provider ang mga pamantayang patakaran at pamamaraan ng Beacon Health options, Inc. (Beacon) para sa mga indibidwal na tagapagbigay, kaakibat, kasanayan sa pangkat, programa, at pasilidad. Hinihimok ang mga tagapagbigay na maingat na suriin ang Handbook na ito pati na rin bisitahin ang Mga Website na Tiyak sa Network upang i-verify kung aling mga patakaran at pamamaraan ang naaangkop sa kanila.

Ang manwal na ito ay isang pagpapalawak ng kasunduan sa tagapagbigay at may kasamang mga alituntunin sa paggawa ng negosyo sa Beacon, kasama ang mga patakaran at pamamaraan para sa mga indibidwal na tagapagbigay, kaakibat, mga kasanayan sa pangkat, programa, at pasilidad. Sama-sama, ang kasunduan ng provider, addenda, at ang manwal na ito ay binabalangkas ang mga kinakailangan at pamamaraan na nalalapat sa mga kalahok na tagapagbigay sa network ng Mga Pagpipilian sa Kalusugan ng Beacon. Ang handbook na ito ay pumapalit sa kabuuan ng nakaraang bersyon.

Ang mga katanungan, puna, at mungkahi hinggil sa handbook na ito ay dapat na idirekta sa Beacon sa 800-397-1630.

Mangyaring mag-click sa ibaba upang ilunsad ang Provider Handbook at ang Mga Appendice ng Handbook ng Provider. Kakailanganin mong Adobe® Mambabasa upang tingnan ang Handbook. Kung wala kang access sa software na ito, maaari mong i-download at mai-install ang mga application na ito sa iyong computer.

Handbook ng Tagapagbigay ng Mga Pagpipilian sa Kalusugan ng Beacon

Mga Apendise

Mga Update sa Handbook ng Provider

Mahalagang Paunawa

May karapatan ang Beacon na bigyang kahulugan at ipaliwanag ang anumang mga tuntunin o probisyon sa Handbook na ito at upang baguhin ito, sa kanyang sariling paghuhusga, sa anumang oras. Sa lawak na mayroong isang hindi pagkakapare-pareho sa pagitan ng Handbook at ng kontrata ng provider, may karapatan ang Beacon na bigyang kahulugan ang hindi pagkakapare-pareho. Ang interpretasyon ng Beacon ay magiging panghuli at may bisa.