Impormasyon sa Pagsunod

Patakaran ng Beacon Health options, Inc. (Beacon) na sumunod sa lahat ng batas ng lokal, estado, at pederal na namamahala sa pagpapatakbo nito; upang maisagawa ang mga gawaing ito alinsunod sa pamantayan sa moral, ligal at etikal ng aming industriya; at upang suportahan ang mga pagsisikap ng gobyerno na bawasan ang pandaraya at pag-abuso sa pangangalaga ng kalusugan. Ang Beacon Corporate Compliance Program ay nagtataguyod ng isang kultura sa loob ng samahan na nagtataguyod ng pag-iwas, pagtuklas, at paglutas ng mga pagkakataon ng pag-uugali na hindi umaayon sa batas ng pederal at estado, at mga kinakailangan sa programa ng pangangalaga ng kalusugan ng pederal, estado, at pribadong payor. Ang mga ahente, subkontraktor, tagapagtustos, at consultant na kumakatawan sa kumpanya ay inaasahang sumunod sa Programa sa Pagsunod.

Karagdagang Mga Mapagkukunan