Impormasyon sa Pagsunod

Patakaran ng Beacon Health Options, Inc. (Beacon) na sumunod sa lahat ng lokal, estado, at pederal na batas na namamahala sa mga operasyon nito; upang isagawa ang mga gawain nito alinsunod sa mga pamantayang moral, legal at etikal ng ating industriya; at upang suportahan ang mga pagsisikap ng pamahalaan na bawasan ang pandaraya at pang-aabuso sa pangangalagang pangkalusugan. Ang Beacon Corporate Compliance Program ay nagtatatag ng kultura sa loob ng organisasyon na nagtataguyod ng pag-iwas, pagtuklas, at paglutas ng mga pagkakataon ng pag-uugali na hindi sumusunod sa batas ng pederal at estado, at mga kinakailangan sa programa ng pangangalagang pangkalusugan ng pederal, estado, at pribadong nagbabayad. Ang mga ahente, subcontractor, supplier, at consultant na kumakatawan sa kumpanya ay inaasahang susunod sa Compliance Program.

Karagdagang Mapagkukunan ng Impormasyon