Giới thiệu về Báo cáo Kiểm soát Tổ chức Dịch vụ (SOC)

Báo cáo Kiểm soát Tổ chức và Hệ thống Tùy chọn Sức khỏe Beacon (SOC) là các báo cáo kiểm tra độc lập của bên thứ ba chứng minh cách Beacon đạt được sự tuân thủ với các kiểm soát chính liên quan đến báo cáo tài chính. Các báo cáo này cung cấp cho bạn và kiểm toán viên của bạn đánh giá khách quan về các khía cạnh quan trọng của môi trường kiểm soát của Beacon.

Beacon Health Options theo đuổi các báo cáo SOC 1 Loại 2 cho một số thị trường.