Beacon đang làm gì

Phục hồi cuộc sống

“He can do wonderful things, and I want to just give him that opportunity. I want him to have a normal life.” “Once she hit the age of 13, instead of calling the ambulance, they were going to call the police and lock her up. And I did not want her to get caught up…

Dính dấu kỳ thị

We introduced the Stamp Out Stigma (S.O.S.) campaign in May 2013 to show our commitment to removing the stigma of mental illness and to educate people on the importance of seeking care when they need it. The name “Stamp Out Stigma” was selected to describe the campaign’s chief mission: to defeat the obstructive nature of…

Vai trò Không thể thiếu của Hỗ trợ Đồng nghiệp trong Hành trình Hạnh phúc

Beacon Health Options tạo ra các hệ thống chăm sóc bao gồm khả năng phục hồi và phục hồi. Chúng tôi kết hợp cách tiếp cận này trong suốt các dịch vụ sức khỏe hành vi của mình - từ các thành phần của chương trình đến các giải pháp thay thế sáng tạo cho các thành viên và gia đình của họ đến văn hóa doanh nghiệp của chính chúng tôi. Cam kết của chúng tôi với tư cách là nhà vô địch về hy vọng và phục hồi vượt ra ngoài việc quản lý chăm sóc y tế. Chúng tôi nhận ra rằng những người mắc bệnh tâm thần…