Dữ liệu nói gì

Cách Opioids tái lập trình não bộ

The chemical properties of narcotics, along with chemical changes that occur in the brain and body when under the influence, is what leads to physical and psychological addiction. The cravings that lead the user to ingest more of these substances leads to long-term usage, while a persistent exposure to opioids in turn makes addiction all…

Examining the Cycle of Opioid Treatment

For those without firsthand understanding of opioid use disorder, the evolution of the situation seems to take a predictable pattern. Opioid use, either medicinal or recreational, becomes a dependency issue, which usurps a portion of the individual’s life and his or her family’s life. Then comes an intervention; next comes detoxification and rehabilitation; and then…

Sự kiện và số liệu về rối loạn sử dụng chất gây nghiện, trên toàn cầu, quốc gia và địa phương

The Substance Abuse and Mental Health Services Association The Substance Abuse and Mental Health Services Association offers substance use and mental health data by state, region or metropolitan area as well as other reports. National Institute on Drug Abuse Learn about the science of drug use and addiction and national trends and statistics. World Health…

Nghiện có phải là bệnh não mãn tính không?

Addiction as a chronic brain disease continues to be debated, but a recent article in the New England Journal of Medicine asserts that neuroscience supports addiction as a chronic brain disease. Not everyone views addiction as a chronic brain disease. Marc Lewis, Ph.D., neuroscientist and former addict, declares in his book, “The Biology of Desire:…

Các phương pháp hay nhất trong điều trị rối loạn sử dụng chất được quản lý

Tại Beacon, không chỉ có thể phục hồi sau việc sử dụng chất kích thích mà còn là điều đáng mong đợi. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc có quản lý, chúng tôi hiểu những thách thức độc đáo của chứng nghiện, đồng thời cung cấp các công cụ và nguồn lực phù hợp để xác định và điều trị các rối loạn do sử dụng chất gây nghiện, đồng thời giúp các cá nhân đạt được và duy trì sự phục hồi lâu dài. Mô hình sử dụng chất gây nghiện đã được chứng minh của Beacon…