Tài nguyên bổ sung về Coronavirus

Tài Nguyên Bổ Sung

Nhấp vào đây để biết thêm các tài nguyên toàn cầu, quốc gia, tiểu bang và nhà cung cấp cũng như thông tin về đường dây nóng của người tiêu dùng và các liên kết dành cho người chăm sóc trẻ em

Psych Hub COVID-19 Tài nguyên tinh thần

Beacon Health Options đã hợp tác với Psych Hub, những người ủng hộ sức khỏe tâm thần và những người khác để phát triển một trang web tài nguyên kỹ thuật số miễn phí nhằm giúp các cá nhân và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc giải quyết các nhu cầu về sức khỏe hành vi do đại dịch COVID-19 gây ra.

Otros recursos

Hagaizz aquí para acceder a otros recursos estatales, nacionales e internacionales para Proveedores, así como datos de líneas de Información para secureidores y enumes para cuidadores de niños.

Recursos sobre COVID-19 y salud mind de Psych Hub

Beacon Health Options, en colaboración con Psych Hub y varias Organiaciones de apoyo de la salud mind, entre otras, ha creado un sitio de recursos digitales gratuitos con el fin de ayudar a las personas ya los profesionales satarios a abordar las necesidades de salud phẫu thuật tiến hành como consecuencia de la pandemia de COVID-19.