Tác động của COVID-19 đối với các chương trình hỗ trợ nhân viên

1) Ban chuyên gia thăm dò tác động của COVID-19 đối với tóm tắt sức khỏe hành vi

Telehealth Panelist Booklet
Tải xuống Telehealth Panelist Booklet

2) Thảo luận trực tiếp và hỏi đáp với hội đồng chuyên gia

3) Hệ thống Y tế Yale New Haven cung cấp thêm thông tin chi tiết về EAP