Tài nguyên của Nhà cung cấp

Beacon Health Options cam kết mạnh mẽ với các thành viên, khách hàng và nhà cung cấp của chúng tôi để đảm bảo rằng các nhu cầu về sức khỏe tâm thần được đáp ứng trong thời gian căng thẳng này.

Chúng tôi nhận thấy rằng nhiều thành viên và nhà cung cấp của chúng tôi đang được khuyến khích hoặc bắt buộc ở nhà để ngăn chặn sự lây lan của coronavirus trong cộng đồng. Khi thích hợp về mặt lâm sàng, telehealth có thể là một cách hiệu quả để các thành viên bắt đầu hoặc tiếp tục chăm sóc thông qua nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần một cách an toàn từ nhà của họ thông qua điện thoại, máy tính bảng hoặc web cam hỗ trợ máy tính. 

Những thay đổi về chính sách trong các tài liệu này nhằm mục đích áp dụng cho hầu hết các thành viên và các kế hoạch của chúng tôi và chỉ đưa ra hướng dẫn chung. Không phải tất cả các chương trình sức khỏe đều áp dụng các biện pháp khoan hồng mà chúng tôi mô tả (đặc biệt đối với một số chương trình thương mại, Medicaid và chương trình sử dụng lao động). Nếu bạn không chắc về phạm vi bảo hiểm, vui lòng liên hệ Đường dây Dịch vụ Nhà cung cấp Quốc gia theo số 800-397-1630.

Xin lưu ý rằng vì đây là một tình huống phát triển nhanh chóng, bất kỳ nhiệm vụ mới nào của tiểu bang và liên bang sẽ thay thế mọi hướng dẫn mà chúng tôi đã cung cấp.

Chung

Sức khỏe tinh thần

Hướng dẫn cụ thể của tiểu bang