HITRUST CSF®

Biểu trưng được chứng nhận HITRUST CSF

HITRUST CSF là một khuôn khổ có thể chứng nhận theo ngành bất khả tri để tuân thủ quy định và quản lý rủi ro. Khuôn khổ này, được phát triển bởi tổ chức phi lợi nhuận HITRUST, chứa một tập hợp các biện pháp kiểm soát theo quy định liên quan đến các quy trình tổ chức và kiểm soát kỹ thuật để xử lý, lưu trữ và truyền dữ liệu nhạy cảm.

Các ứng dụng Hệ thống Quản trị Kết nối Tùy chọn Sức khỏe Beacon (CAS), Kết nối Thành viên, Kết nối Nhà cung cấp và Kết nối Khách hàng có chứng nhận HITRUST CSF.