Giám đốc tăng trưởng của Beacon Christina Mainelli Nổi bật trong Tạp chí CIO Giới thiệu về AI và những lợi ích và thách thức của nó đối với chăm sóc sức khỏe

Tạp chí CIO gần đây đã giới thiệu Giám đốc tăng trưởng Christina Mainelli của Beacon Health Options trong bài báo, “Cách các tổ chức chăm sóc sức khỏe đang giải quyết những thách thức về AI”. Trí tuệ nhân tạo (AI) đã sẵn sàng để cách mạng hóa lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và Beacon đang giúp dẫn đầu. Dưới đây là một liên kết đến toàn bộ bài báo.

Tạp chí CIO: Cách các tổ chức chăm sóc sức khỏe đang giải quyết những thách thức về AI, tháng 8 năm 2018