Beacon Behavioral: Sức khỏe Tâm thần và Giải pháp Rối loạn Sử dụng Chất gây nghiện

Beacon giúp giải quyết các thách thức sức khỏe hành vi phức tạp nhất của đất nước.

Gần 45 triệu người trưởng thành bị ảnh hưởng bởi bệnh tâm thần

Theo Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia, khoảng 1/5 người lớn sống chung với bệnh tâm thần; 4.2% của người lớn Hoa Kỳ mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng. Sử dụng ma túy bất hợp pháp tăng từ 8,3% dân số năm 2002 lên 9,4% năm 2013, với việc sử dụng heroin lên tới 147% kể từ năm 2007. Đồng thời, tình trạng thiếu nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi ngày càng trầm trọng, trong khi nhu cầu về các giải pháp chăm sóc sức khỏe tâm thần và rối loạn sử dụng chất kích thích (MHSUD) chất lượng cao tiếp tục tăng.

Tập trung vào Phòng ngừa, Phục hồi và Khả năng phục hồi

Beacon cung cấp các giải pháp MHSUD đã được chứng minh giúp giải quyết các thách thức sức khỏe tâm thần cấp bách và phức tạp nhất của khách hàng. Beacon cung cấp mối liên kết giữa các nhà cung cấp, tổ chức hỗ trợ, nhà hoạch định chính sách, cơ quan nhà nước và những người khác để thúc đẩy đổi mới và thực tiễn tốt nhất. Bằng cách này, chúng tôi thúc đẩy một hệ thống chăm sóc được phối hợp chặt chẽ hơn, tập trung vào việc tích hợp để giúp thu hẹp khoảng cách dịch vụ.

Giải pháp MHSUD của Beacon đáp ứng các nhu cầu riêng của các nhà tuyển dụng, các chương trình sức khỏe và các cơ quan nhà nước bằng cách:

  • Áp dụng chuyên môn lâm sàng của chúng tôi. Beacon cung cấp một trọng tâm duy nhất về sức khỏe hành vi thông qua các bác sĩ lâm sàng và mạng lưới nhà cung cấp rộng khắp của chúng tôi. Sử dụng tin học và báo cáo tiên tiến, chúng tôi xác định sớm các thành viên có nguy cơ cao và áp dụng các biện pháp can thiệp có ý nghĩa trước khi các vấn đề MHSUD của họ trở nên trầm trọng hơn.
  • Mở rộng khả năng tiếp cận với chăm sóc sức khỏe hành vi chuyên khoa. Làm việc với các đối tác và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, các chương trình của chúng tôi giải quyết nhiều vấn đề về sức khỏe hành vi — từ những lo ngại mới nổi đến các tình trạng phức tạp khiến thành viên có nguy cơ bị các kết quả bất lợi. Hơn nữa, chúng tôi phát triển các lộ trình lâm sàng để giúp thu hẹp khoảng cách trong chăm sóc và mở rộng khả năng tiếp cận với các dịch vụ chuyên khoa như dịch vụ tự kỷ, điều trị rối loạn sử dụng opioid, quản lý thuốc cũng như các dịch vụ và hỗ trợ dài hạn. Chúng tôi cũng sử dụng các giải pháp kỹ thuật số, chẳng hạn như telehealth, để mở rộng khả năng tiếp cận và duy trì sự tham gia vào điều trị.
  • Cung cấp giá trị lâm sàng, hành chính và tài chính. Kinh nghiệm lâu năm trên toàn quốc của Beacon cho phép chúng tôi giải quyết những thách thức về tiếp cận, chi phí gia tăng và kỳ vọng chất lượng ngày càng cao. Thông qua việc sử dụng dựa trên bằng chứng và các chương trình quản lý chất lượng, chúng tôi đảm bảo cung cấp dịch vụ theo cách phù hợp nhất về mặt lâm sàng và hiệu quả về chi phí, chúng tôi phân tích các xu hướng để cải thiện kết quả sức khỏe và chúng tôi xác định các cải tiến hệ thống chăm sóc.

Hỗ trợ lâm sàng chuyên biệt Giảm số lần khám ER và cải thiện sức khỏe toàn diện

Chương trình One Beacon, được cung cấp với sự hợp tác của một khách hàng của chương trình sức khỏe, tập trung vào những thành viên có nguy cơ cao nhất mắc bệnh tâm thần nặng. Các bác sĩ lâm sàng Điều phối Chăm sóc Chuyên sâu dựa trên nhà cung cấp, với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Beacon, đã cung cấp sự phối hợp chăm sóc sức khỏe toàn diện. Kết quả năm đầu tiên cho thấy giảm 60% trong các lần khám ER
và giảm 34% trong số lần nhập viện nội trú. Những người tham gia khảo sát cho biết mức độ 80% tăng lên khi nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ về các vấn đề sức khỏe và 73% cho biết họ có thể hoàn thành nhiều việc hơn ở nhà hoặc cơ quan.