Bản tin tháng 10 năm 2015

  • Ra quyết định: Ngăn ngừa chảy máu não
  • The Road Ahead: Cập nhật thương hiệu
  • ICD-10: Thời điểm đã đến!
  • Bảo mật, Quyền riêng tư & Bảo mật của Thông tin Sức khỏe Nhận dạng được
  • Trung tâm Điều hành Bắc Carolina: Chương trình Quản lý Trường hợp Chuyên sâu
  • Tiêu chuẩn bổ nhiệm và sẵn sàng
  • Duy trì Dữ liệu Nhân khẩu học Chính xác cho Giới thiệu Thành viên
  • Nhà cung cấp Attention ValueOptions: Rối loạn Sử dụng Chất và Tiêu chí ASAM
  • Nhân khẩu học của nhà cung cấp: Phương pháp mới để cập nhật số nhận dạng thuế
  • Hội thảo trên web sắp tới

Tải xuống vấn đề này