eServices & EDI

dịch vụ điện tử

Đăng nhập hoặc đăng ký cổng thông tin nhà cung cấp của chúng tôi để tận dụng các dịch vụ trực tuyến có sẵn cho các chương trình sức khỏe Beacon cụ thể.

Tài Nguyên Bổ Sung

Hội thảo & Hướng dẫn trên web

  • Để có danh sách các hội thảo trên web về đào tạo sắp tới, hãy nhấp vào đây.
  • Để tham khảo một trong những hội thảo trên web được lưu trữ của chúng tôi, hãy nhấp vào đây.
  • Để truy cập một trong các video hướng dẫn của chúng tôi, hãy nhấp vào ở đây.

Liên hệ

Nếu bạn có câu hỏi kỹ thuật về eServices, vui lòng liên hệ với Bộ phận trợ giúp EDI:

Phone 888-247-9311
Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều theo giờ ET
E-mail: e-support.services@beaconhealthoptions.com

EDI

Đăng nhập hoặc đăng ký với EDI Gateway để thực hiện các giao dịch trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) cho các chương trình sức khỏe Beacon cụ thể.

Tài Nguyên Bổ Sung

Liên hệ

Nếu bạn có câu hỏi kỹ thuật về giao dịch điện tử, vui lòng liên hệ với nhóm Vận hành EDI:

E-mail: EDI.Operations@beaconhealthoptions.com