Biểu mẫu hành chính

Biểu mẫu thanh toán và yêu cầu

Cập nhật Nhân khẩu học của Nhà cung cấp / Thay đổi Mẫu Địa chỉ

  • Bạn có nhận được các thông báo quan trọng từ Beacon Health Options không?
  • Các thành viên có thể liên hệ với bạn cho mục đích giới thiệu không?
  • Các quy trình thủ công như fax giấy tờ và điền vào biểu mẫu bằng tay có tốn hàng giờ đồng hồ trong ngày của bạn không?

Chỉ trong vài bước, các nhà cung cấp mạng có thể gửi các bản cập nhật nhân khẩu học theo thời gian thực theo phương thức điện tử thông qua ProviderConnect. Gửi bản cập nhật nhân khẩu học bằng phương pháp điện tử ngay hôm nay nếu không bạn có thể không nhận được cơ hội giao tiếp hoặc giới thiệu quan trọng.

Beacon đặc biệt khuyến nghị các nhà cung cấp cập nhật thông tin nhân khẩu học của họ bằng ProviderConnect. Để cập nhật vị trí dịch vụ đang hoạt động, địa chỉ, số điện thoại, vị trí thanh toán và thông tin liên hệ khác, hãy đăng nhập ProviderConnect và nhấp vào liên kết "Cập nhật Thông tin Nhân khẩu học". Tìm hiểu thêm bằng cách xem Phần 20 của Hướng dẫn sử dụng ProviderConnect.

Nếu bạn có câu hỏi về cập nhật nhân khẩu học, vui lòng liên hệ Đường dây Dịch vụ Nhà cung cấp Quốc gia theo số 800.397.1630 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối theo giờ ET.

Biểu mẫu thông báo của nhà cung cấp

Chứng chỉ

Biểu mẫu kết nối nhà cung cấp

Vui lòng truy cập phần Biểu mẫu của Trang ProviderConnect để truy cập các biểu mẫu và các tài nguyên ProviderConnect khác.

Biểu mẫu thành viên

Biểu mẫu đánh giá trang web