Biểu mẫu EAP

Để có dịch vụ hiệu quả và kịp thời nhất - hãy sử dụng Nhập EAP CAF trên ProviderConnect℠ là phương pháp ưu tiên để gửi thông tin thanh toán và hoạt động trường hợp. Biểu mẫu được gửi qua fax hoặc gửi qua thư chỉ nên được gửi đến fax hoặc địa chỉ cụ thể. Để biết thêm thông tin về việc sử dụng ProviderConnect cho mục đích này, vui lòng bấm vào đây.