Hướng dẫn thực hành lâm sàng

Hướng dẫn Thực hành Lâm sàng Hiện tại

Trong những năm gần đây, quá trình phát triển các hướng dẫn thực hành lâm sàng đã được đánh giá lại đáng kể bởi các tổ chức chuyên nghiệp quốc gia bao gồm Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ và Học viện Y khoa Quốc gia (trước đây là Viện Y học). Với mục tiêu hướng tới việc tăng cường tính chặt chẽ và cải thiện tính minh bạch, các tổ chức này đã trình bày rõ ràng các nguyên tắc tạo nền tảng cho việc xây dựng các tiêu chuẩn mới về phương châm. Các Hiệp hội Tâm thần Mỹ (APA) và Học viện trẻ em và tâm thần học vị thành niên (AACAP) đều đã công bố các tuyên bố trên trang web của họ để ủng hộ các tiêu chuẩn mới này.

Trước đây Beacon Health Options, Inc. Điều này dựa trên danh tiếng của họ với tư cách là những người đóng góp chính và phát triển các hướng dẫn đại diện cho các tiêu chuẩn chăm sóc có thể chấp nhận được tại thời điểm bắt đầu.

Liên quan đến sự phát triển liên tục của việc phát triển hướng dẫn thực hành lâm sàng kêu gọi các tiêu chuẩn cao hơn về bằng chứng, ngành công nghiệp hiện đang duy trì hoặc sản xuất một số hướng dẫn hạn chế đáp ứng các tiêu chuẩn mới về tính nghiêm ngặt và minh bạch của hướng dẫn. Theo đó, Beacon đã xem xét và thông qua các hướng dẫn sau đáp ứng các tiêu chuẩn đó:

Đo lường các hướng dẫn thực hành lâm sàng

Với mục tiêu đo lường hiệu suất mạng của Beacon theo các phương pháp hay nhất, Beacon đã xác định các khía cạnh của ba (3) Tài nguyên và Hướng dẫn Thực hành Lâm sàng để đánh giá thông qua hồ sơ y tế. Để xem thêm thông tin về Đo lường Hiệu suất Thực hành Lâm sàng của Nhà cung cấp, nhấn vào đây để liên lạc với chúng tôi.

Tài nguyên thực hành lâm sàng

Các Tài nguyên Thực hành Lâm sàng được liệt kê dưới đây được duy trì tách biệt với Hướng dẫn Thực hành Lâm sàng được liệt kê ở trên vì các khuyến nghị trong tài liệu nguồn dựa nhiều hơn vào sự đồng thuận của chuyên gia trong các lĩnh vực không có đủ bằng chứng trong cơ sở tài liệu.

Ủy ban đánh giá khoa học (SRC) của Beacon Health Options xem xét và/hoặc cập nhật các hướng dẫn hiện hành hoặc những hướng dẫn theo yêu cầu của các hợp đồng cá nhân ít nhất hai năm một lần. Hướng dẫn lịch sử chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và không chịu sự đánh giá tương tự. Nguyên tắc hoặc Tài nguyên Thực hành Lâm sàng được xem xét để rút lui khỏi phần lịch sử của trang web khi xuất bản đã hơn năm năm kể từ ngày xem xét. SRC bảo lưu quyền tiếp tục xác nhận tài nguyên hướng dẫn hoặc thực hành cũ hơn năm năm khi nó vẫn còn phù hợp về mặt lâm sàng và không tồn tại một ấn phẩm cập nhật.