Dụng cụ lâm sàng

Tài nguyên Cải thiện Hiệu suất Lâm sàng: HEDIS®

Ủy ban Quốc gia về Đảm bảo Chất lượng (NCQA) phát triển và duy trì một bộ các biện pháp hoạt động trong ngành chăm sóc được quản lý, được gọi là Bộ Thông tin Dữ liệu Hiệu quả Chăm sóc Sức khỏe (HEDIS). Các biện pháp này cho phép người tiêu dùng so sánh hiệu suất của chương trình sức khỏe với các tiêu chuẩn quốc gia hoặc khu vực. Một số biện pháp HEDIS liên quan đến sức khỏe hành vi và để hỗ trợ các nhà cung cấp cải thiện kết quả của hội viên, Beacon cung cấp các tài liệu giáo dục sau đây.

Bảng mẹo HEDIS

Đào tạo nhà cung cấp

Trong hội thảo trên web dưới đây, bộ phận Quản lý Chất lượng của Beacon cung cấp một cái nhìn chuyên sâu về HEDIS và thảo luận về các biện pháp can thiệp hỗ trợ các hoạt động và biện pháp của HEDIS. Lưu ý: Các Đơn vị Giáo dục Thường xuyên (CEU) không còn có sẵn để tham gia khóa đào tạo này.

Tài nguyên bổ sung

Phỏng vấn tạo động lực

Bộ công cụ lâm sàng

Theo dõi hội chứng chuyển hóa

Suy nhược lão khoa

HEDIS là thương hiệu đã đăng ký của Ủy ban Quốc gia về Đảm bảo Chất lượng (NCQA).