Thông tin Tuân thủ

Chính sách của Beacon Health Options, Inc. (Beacon) là tuân thủ tất cả các luật địa phương, tiểu bang và liên bang điều chỉnh hoạt động của mình; thực hiện các công việc của mình phù hợp với các tiêu chuẩn đạo đức, luật pháp và đạo đức trong ngành của chúng ta; và để hỗ trợ các nỗ lực của chính phủ nhằm giảm tình trạng lạm dụng và gian lận trong chăm sóc sức khỏe. Chương trình Tuân thủ Công ty Beacon thiết lập một nền văn hóa trong tổ chức nhằm thúc đẩy việc phòng ngừa, phát hiện và giải quyết các trường hợp hành vi không tuân theo luật liên bang và tiểu bang cũng như các yêu cầu của chương trình chăm sóc sức khỏe liên bang, tiểu bang và tư nhân. Các đại lý, nhà thầu phụ, nhà cung cấp và nhà tư vấn đại diện cho công ty phải tuân thủ Chương trình tuân thủ.

Tài Nguyên Bổ Sung