Video hướng dẫn

Giới thiệu

Cần giúp đỡ?

Trang Tài nguyên Cách thực hiện liệt kê các video hướng dẫn giúp các nhà cung cấp điều hướng và thực hiện các tác vụ cần thiết để kinh doanh thành công với Beacon Health Options.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Xin lưu ý rằng các hướng dẫn này bao gồm ProviderConnectSM chức năng có sẵn cho các hợp đồng thương mại quốc gia của chúng tôi. ProviderConnect có thể trông khác và chứa các chức năng khác và / hoặc bổ sung dựa trên nhu cầu hợp đồng cụ thể của từng mạng. Do đó, một số chức năng có thể không khả dụng hoặc có thể trông khác đối với hợp đồng cụ thể của bạn.

ProviderConnect

eServices

Chứng thực / Thông tin xác thực

PaySpan