Hội thảo

Ngoài các hội thảo trên web bên dưới, các hợp đồng và chương trình sức khỏe khác nhau cũng có thể cung cấp các khóa đào tạo và tài nguyên cụ thể. Truy cập trang Thông tin dành riêng cho mạng của chúng tôi ở bên phải để tìm hiểu thêm.

Đào tạo nhà cung cấp liên tục

Tổng quan về cách xem và truy cập Tiêu chí Cần thiết về Y tế của Beacon qua InterQual dành cho các nhà cung cấp.

7/30/202013:00NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ
8/27/202013:00NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ
9/24/202013:00NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ
10/29/202013:00NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ
11/19/202013:00NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ
12/17/202013:00NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ

Quản lý Chăm sóc 101

Tổng quan về các thuật ngữ, định nghĩa về chăm sóc được quản lý và hướng dẫn chung về cách làm việc với Beacon Health Options.

7/8/202013:00NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ
8/5/202013:00NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ
9/2/202013:00NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ
10/7/202013:00NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ
11/4/202013:00NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ
12/2/202013:00NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ

Trả lại giá trị cho nhà cung cấp

Hội thảo trên web về định hướng và bồi dưỡng hàng quý này cung cấp tổng quan về các hệ thống hành chính, thủ tục và kỹ thuật của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi xem xét Gian lận, Lãng phí và Lạm dụng; tính toàn vẹn của chương trình, các yêu cầu về tài liệu và chuẩn bị đánh giá.

Phiên bản lưu trữ của Chuỗi hội thảo trên web “Trao lại giá trị”

ProviderConnect

Các hội thảo trên web này được thiết kế để xem xét hệ thống ProviderConnect của chúng tôi và hỗ trợ Sáng kiến Thương mại Điện tử cho các nhà cung cấp mạng.

Tổng quan về ProviderConnect

Hội thảo trên web này dành cho các nhà cung cấp và nhân viên văn phòng lần đầu tiên làm quen với ProviderConnect. Đây cũng là một khóa đào tạo bồi dưỡng tốt.

7/22/202013:00NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ
8/19/202013:00NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ
9/16/202013:00NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ
10/21/202013:00NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ
11/18/202013:00NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ
12/16/202013:00NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ

Ủy quyền Nhà cung cấp Kết nối

Hội thảo trên web này được thiết kế cho các nhà cung cấp và nhân viên văn phòng gửi ủy quyền thông qua ProviderConnect.

8/26/202013:00NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ
10/28/202013:00NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ
12/23/202013:00NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ

Tuyên bố Nhà cung cấp Kết nối

Hội thảo trên web này được thiết kế cho các nhà cung cấp và nhân viên thanh toán văn phòng, những người gửi yêu cầu điện tử theo lô hoặc trực tiếp thông qua ProviderConnect.

7/29/202013:00NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ
9/30/202013:00NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ
11/25/202013:00BẤM VÀO ĐÂY OT ĐĂNG KÝ

Mẹo và thủ thuật của nhà cung cấp

Hội thảo trên web này sẽ xem xét các chủ đề nóng và các cải tiến gần đây liên quan đến ProviderConnect. Cho phép kéo dài thời gian Hỏi và Đáp.

Hội thảo trên web của nhà cung cấp đã lưu trữ

eServices

Tổng quan về eServices

Các hội thảo trên web này được thiết kế để cung cấp giới thiệu và tổng quan về nền tảng eServices cho những chương trình sức khỏe sử dụng cổng thông tin này. Các chủ đề được đề cập bao gồm cách đăng ký, sử dụng, gửi yêu cầu và ủy quyền qua eServices.

7/15/202013:00NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ
8/12/202013:00NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ
9/9/202013:00NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ
10/14/202013:00NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ
11/10/202013:00NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ
12/9/202013:00NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ

Thực tiễn lập hóa đơn kịp thời

7/30/202010:00NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ
8/27/202010:00NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ
9/24/202010:00NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ
10/29/202010:00NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ
11/19/202010:00NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ
12/17/202010:00NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ

Định hướng nhà cung cấp Well Sense

11/17/202013:00NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ
12/15/202013:00NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ

Sức khỏe hành vi 101

Khóa đào tạo này sẽ cung cấp tổng quan cấp cao về các định nghĩa và thực hành sức khỏe hành vi. Đào tạo sẽ xác định các chẩn đoán sức khỏe hành vi phổ biến như Lưỡng cực, Tâm thần phân liệt, Rối loạn trầm cảm nặng và sẽ cung cấp số liệu thống kê, cơ sở, các dấu hiệu và triệu chứng phổ biến liên quan

10/21/202013:00NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ
11/18/202010:00NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ
12/9/202003:00NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ

Bệnh tật và tự quản lý

Khóa đào tạo này sẽ thảo luận về sự gia tăng của bệnh tật, các lý thuyết và khuôn khổ liên quan đến tự quản lý, các chiến lược để lập trình thành công và cách quản lý các khách hàng mắc các bệnh mãn tính và sức khỏe hành vi cần tham gia vào việc quản lý bệnh tật của họ.

11/19/202003:00NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ

Hội thảo trên web dành riêng cho nhà cung cấp ở New York

Chuyển đổi hệ thống trẻ em

Tài nguyên Cải thiện Hiệu suất Lâm sàng: HEDIS®

Các công cụ lâm sàng và tài nguyên HEDIS khác

Hội thảo trên web về Nhà phân tích hành vi ứng dụng (ABA)

Thông tin đào tạo và hội thảo trên web khác của ABA

Hội thảo trên web Military OneSource

Thêm thông tin đào tạo và hội thảo trên web về MOS