Blue Cross Blue Shield of Rhode Island

Tài liệu quan trọng

Đào tạo

Thông tin liên lạc

Câu hỏi kỹ thuật về
ProviderConnect:
Bộ phận trợ giúp EDI của Beacon
888-247-9311
Thứ Hai-Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 6 giờ tối theo giờ ET
E-mail: e-supportservices@beaconhealthoptions.com
Câu hỏi lâm sàng về hình thức
trình và / hoặc quản lý trường hợp:
Hỗ trợ lâm sàng của Beacon
800-274-2958
Thứ Hai-Thứ Sáu, 8 giờ sáng-5 giờ chiều theo giờ ET
Bất kỳ câu hỏi nào khác của nhà cung cấp: Blue Cross Blue Shield of Rhode Island
www2.bcbsri.com/providers

Trung tâm Dịch vụ Bác sĩ và Nhà cung cấp
401-274-4848
Ngoài tiểu bang: 800-230-9050
Thứ Hai-Thứ Sáu, 8 giờ sáng-4 giờ 30 chiều theo giờ ET