Cổng thông tin nhà cung cấp

Cổng thông tin nhà cung cấp

Hiện có một điểm vào duy nhất cho các cổng thông tin nhà cung cấp của chúng tôi.

 

Tài nguyên bổ sung

ProviderConnect

Giúp các công việc thường xuyên như cập nhật thông tin nhân khẩu học, xử lý khiếu nại, thu thập thông tin xác nhận quyền sở hữu và xác minh tình trạng đủ điều kiện dễ dàng và thuận tiện.

eServices

Có sẵn cho các hợp đồng chương trình sức khỏe Beacon cụ thể, Cổng thông tin eServices cung cấp quyền truy cập dễ dàng và an toàn vào một loạt các thông tin lâm sàng, hành chính và bệnh nhân.