Beacon hành vi

Các vấn đề sức khỏe hành vi ngày nay không còn đơn giản. Với nhu cầu ngày càng tăng để giải quyết một loạt các điều kiện, mọi người cần được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc chất lượng, phù hợp. Và họ muốn nó nhanh chóng và theo cách có ý nghĩa nhất đối với họ.

Cho dù đó là nhận được sự trợ giúp đối với các tình trạng phổ biến như trầm cảm và lo lắng hay những thách thức phức tạp hơn như chứng tự kỷ và rối loạn sử dụng opioid, Beacon kết nối mọi người với phương pháp điều trị hiệu quả—cung cấp dịch vụ chăm sóc phù hợp vào đúng thời điểm để đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về sức khỏe hành vi.