Beacon Behavioral: Crisis Solutions - Washington

Bang Washington xếp hạng 46 trong số 50 bang về sức chứa giường bệnh tâm thần nội trú và thứ 48 về mức độ phục vụ của bang nói chung đối với người dân mắc bệnh tâm thần. 1,2 Do đó, Washington đang nỗ lực cải thiện hệ thống sức khỏe hành vi của mình, bao gồm cả các dịch vụ chống khủng hoảng. Là Tổ chức Dịch vụ Hành chính Y tế Hành vi cho Washington, Beacon Health Options quản lý các dịch vụ về khủng hoảng sức khỏe hành vi cho tất cả các cá nhân, bất kể tình trạng bảo hiểm, ở ba khu vực: Tây Nam Washington, Bắc Trung tâm Washington và Quận Pierce Washington.

Các dịch vụ xử lý khủng hoảng của Beacon ở Washington đặt cá nhân lên hàng đầu, bất kể bảo hiểm. Đường dây nóng giải quyết khủng hoảng khu vực miễn phí hoạt động 24/7/365 là điểm duy nhất tham gia vào hệ thống dịch vụ sức khỏe hành vi. Các nguồn lực bao gồm các nhóm xử lý khủng hoảng di động, giới thiệu đến các dịch vụ sức khỏe hành vi, các dịch vụ xử lý khủng hoảng do sử dụng chất kích thích trong thời gian ngắn và điều phối chăm sóc bởi nhân viên Beacon - tất cả để hỗ trợ hành trình của một cá nhân qua năm giai đoạn tham gia vào hệ thống khủng hoảng.

Cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc khủng hoảng với kết nối đường dây nóng trực tiếp 911, 24/7/365

  • Tăng gấp đôi khối lượng trong vòng 12 tháng
  • 24/7 tiếp cận với một bác sĩ lâm sàng khủng hoảng; > 80% được giải quyết

Giải quyết khủng hoảng nhanh hơn với nhóm xử lý khủng hoảng trên thiết bị di động

Phản hồi của nhóm xử lý khủng hoảng di động:

  • > 80% được hoàn thành trực tiếp
  • > 70% được theo dõi trong vòng 7 ngày

Giảm lượt truy cập ED thông qua liên kết tốt hơn với các dịch vụ dựa vào cộng đồng

Các đường dây về khủng hoảng khu vực địa phương biết các nguồn lực và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi tại địa phương và làm việc với các nhóm xử lý khủng hoảng địa phương, giảm nguy cơ đến khám ED

  • > 90% được chuyển hướng từ mức độ chăm sóc ED hoặc cao hơn

Cung cấp kết qủa: Là đầu mối duy nhất của hệ thống xử lý khủng hoảng, đường dây nóng giải đáp trực tiếp của Beacon và các nhóm xử lý khủng hoảng di động phản ứng nhanh sẽ giải quyết các cuộc khủng hoảng khi chúng xảy ra. Các cá nhân kết nối với các nguồn lực địa phương phù hợp với nhu cầu của họ - liên kết họ với dịch vụ chăm sóc có tác dụng giúp ngăn ngừa các cuộc khủng hoảng trong tương lai.

Tỷ lệ tái phạm hệ thống khủng hoảng của Beacon

<5%

1https://www.wsna.org/news/2018/behavioral-health-disorders-and-suicide-in-washington-state
2https://wahealthalliance.org/measuring-the-state-of-mental-health-in-washington/