Chương trình đa dạng nhà cung cấp

Beacon Health Options cam kết hợp tác với các doanh nghiệp nhỏ và đa dạng có hiệu suất cao thông qua Chương trình Đa dạng Nhà cung cấp của chúng tôi. Điều này bao gồm các Khu kinh doanh chưa được tận dụng trong lịch sử (HUBZones) và 8 (a) các công ty được chứng nhận theo định nghĩa của Cục Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ, cũng như:

  • Doanh nghiệp thuộc sở hữu thiểu số
  • Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ
  • Doanh nghiệp nhỏ có hoàn cảnh khó khăn (SDB)
  • Doanh nghiệp do cựu chiến binh làm chủ
  • Doanh nghiệp do cựu chiến binh khuyết tật làm chủ sở hữu

Đăng ký công ty của bạn ngay hôm nay với tư cách là nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp. Nếu bạn có thắc mắc hoặc muốn nói chuyện với ai đó về chương trình nhà cung cấp của chúng tôi, vui lòng liên hệ:

Eileen Quigley, Giám đốc ESG (quản trị xã hội môi trường) & Đa dạng nhà cung cấp,
Sức khỏe mức độ phù hợp
New York, NY
M: 914-383-3053
nhà cung cấpdiversity@elevancehealth.com

*Trường bắt buộc


 

Mẫu đăng ký

Vui lòng nhập Tên pháp lý của Công ty / Cá nhân
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập Mã NAICS
Vui lòng nhập Số D & B
Vui lòng nhập Trang web

Điều khoản của hợp đồng

Vui lòng nhập tên
Vui lòng nhập một Tiêu đề
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập một Email

Sản phẩm và / hoặc dịch vụ bạn cung cấp

Chọn nhiều trạng thái bằng cách giữ phím CTRL
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập SBA.gov và / hoặc các trang web CCR.gov hoặc văn phòng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ của tiểu bang của bạn.
Vui lòng nhập Số CCR